IDECON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

e-Kantar

IDECON e-Kantar ile Ulaştırma Başkanlığına bildirimde bulunulan Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesini SAP’den uygun formatlarda alınmasını sağlayan uygulamadır.

Doğrulanmış Bürüt Ağırlık Nedir; Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlığının Tespit Edilmesi Neden Zorunlu mudur?

1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu KonteynerlerinBrüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ‘nin 5. Maddesi gereğince Denizyoluyla taşınmak üzere gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten veya temsilcisi tarafından ilgili Yönerge’de belirtilen yöntemlerden (Yöntem-1 / Yöntem-2) uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanmasını ifade eden DBA, deniz yolu yük taşımacılığıyla ihracat yapan firmalar için zorunludur.

Söz konusu zorunluluk, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) çatısı altında ihdas edilen, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI. bölümünün A kısmının 2.kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren geçerli hale gelmiştir.

Söz konusu yöntemle, daha emniyetli ve güvenli bir denizyolu taşımacılığı amaçlanmaktadır.

SOLAS (Safety Of Life At Sea) Kuralının Ülkemizdeki Uygulamasına Dair Süreç Hakkında Neler Söylenebilir?

“Solas” kuralının ülkemizdeki uygulaması bakan oluru ile yayımlanan “Yönerge” ile gerçekleştirilmektedir. Konuyla ilgili yayımlanan son yönerge 26 mart 2019 tarihli ve 24216 sayılı bakan olur’u ile yayımlanmış olan ve 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge” dir.

Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit eden tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin, tartım yaptıkları konteynerin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak amacıyla veri sistemi oluşturarak Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü(idare) ‘nün WEB (ağ) servisine entegrasyonu sağlanmaktadır. Tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin konteyner kayıtlarını İdare tarafından sunulan WEB (ağ) servisine aktarılmasıyla her tartı aletinden alınan ölçüm bilgisini İdare gerçek zamanlı olarak takip edebilmektedir.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA), Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi (DBA Belgesi) Ve Yetki Belgesi Nedir?

İngilizcesi Verified Gross Mass (VGM) olan, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) uluslararası deniz yolu yük taşımacılığında kullanılan bir terim olup,

Doğrulanmış brüt ağırlık (DBA): Dolu konteynerin Yönerge’de belirtilen yöntemlerden biriyle tespit edilerek onaylanan brüt ağırlığını,

Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi (DBA belgesi): Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini içerecek şekilde yükleten veya temsilcisi tarafından hazırlanarak onaylanan ve taşıyan veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilen yazılı veya elektronik formatta düzenlenen belgeyi,

Yetki Belgesi: Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarını tespit etmek üzere İdare tarafından yetkilendirilen tartı aleti operatörleri adına düzenlenen “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi” ’ni, ifade etmektedir.

DBA Tespit Yöntemleri Nelerdir?

Doğrulanmış Brüt Ağırlığın Tespit Yöntemleri, Yönergenin 22.maddesinde de açıklandığı üzere; iki şekilde yapılmakta-dır. Denizyoluyla taşınmak üzere kıyı tesislerinden (limanlardan) gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten veya temsilcisi tarafından aşağıda belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanması zorunludur.

Yöntem 1:

Konteyner tamamen kapatılıp taşımaya hazır hale getirildikten sonra, tartılıp tespit edilerek doğrulanması yoluyla brüt ağırlığın tespiti yöntemdir. Bu yöntemle dolu konteynerin tartılması işi yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3. Şahıs tarafından yapılır.

Yöntem 2:

Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespitidir.

Yöntem-2 sadece Yetkilendirilmiş yükümlü (YYS) veya onaylanmış kişi (OKSB) statüsüne sahip olan ve İdare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılır. Bu yöntemi uygulayabilmek için yetkilendirilmek isteyen yükletenlerin başvuru formu ile birlikte İdareye başvurmaları gerekmektedir.

Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme) tahıl ürünleri ve dökme haldeki yükler ile işlenmemiş mermer bloklar gibi Yöntem-2’nin kullanılmasının uygun olmadığı yükler söz konusu olduğunda, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi için Yöntem-1 kullanılır.

Brüt Ağırlık Bilgisinde Farklılık Tespit Edilmesi Halinde Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır. Miktar Farklılıkları İçin Hata Payı Ön Görülmüş müdür?

DBA Belgesindeki Bilgilerin Hatalı Girilmesi Halinde Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır?

DBA belgesindeki bilgilerin hatalı girilmesi halinde düzeltme işlemi, 72 saat içerisinde DBA Bilgi Sistemi üzerinden ve dolu konteyner kıyı tesisine ulaşmadan önce, yapılması gerekmektedir.

hususlarının göz önünde bulundurulması gerekir.

SOLAS Kuralında Yükletenin Sorumlulukları Nelerdir?

Yükleten;

sorumludur.

SOLAS Kuralında Tartı Aleti Operatörü İle Taşıyanın Sorumlulukları Nelerdir?

Tartı aleti operatörü;

yükümlüdür.

Taşıyan;

yükümlüdür.

Yetki Belgesiyle İlgili Başvuru, Ücret, Süre Ve Yenileme İşlemleri İle Yönergede Belirtilen Hususlara Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar Hususunda Neler Söylenebilir?

1-Başvuru:

Yetki belgesi almak isteyenler yönergenin 24.maddesinde belirtilen belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

2-Ücret:

Yetki belgesi ücreti (2019 yılı için) 42.490 (kırkikibindörtyüzdoksan) TL olarak kararlaştırılmış olup, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır.

3-Süre:

Yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olarak tespit edilmiştir.

4-Yenileme:

Yetki belgesini yenilemek için, süresi dolmadan en az bir ay önce Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekir.

5-Yaptırım:

hususları yaptırımla alakalı olarak yönergede hüküm altına alınmıştır.

Kaynak: https://www.gumruktv.com.tr/dolu-konteynerlerin-burut-agirliklarinin-tespiti-dba-nasil-yapilir

Fikirlerinizi başarıya taşıyoruz!

Deneyimlerimizle sizleri ve iş fikirlerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz.

Hizmetlerimiz

Dünyanın en büyük ve ünlü markaları, organizasyonlarında aldığımız esnek ve hızlı
kararlarımıza güvenerek bizi tercih ediyorlar.

Bizden Haberler

Sektörde neler yaptığımızı merak ediyorsanız bizi takip edin.