e-Beyanname

IDECON Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

e-Beyanname

e-Beyanname Nedir? IDECON SAP e-Beyanname Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunulan beyannamelerin SAP’den uygun formatlarda alınmasını sağlayan uygulamadır.

Sap e-Beyanname Sisteminin Avantajları Nelerdir?

 • Kolay ve hızlı kullanım, kullanıcı dostu ekranlar.
 • GİB e-Beyanname programına paralel SAP ile tam entegre ekranlar.
 • Tüm detayların raporlanıp ve kontrol edilebilmesi.

e-Beyanname Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.

e-Beyannameleri Kimler Görebilir?

 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler,
 • Vergi Usul Kanununun mükerrer 257.nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensupları),
 • Katma Bütçeli İdareler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
 • Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri,
 • Döner Sermayeli İşletmeler,
 • Özerk Kuruluşlar,
 • Diğer Kamu Kurumları,
 • Noterler,
 • Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler, Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri,
 • 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış Avukatlar,
 • 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak gelir getirici faaliyette bulunanlar

istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.